Hradicí vakové jezy

Vakové hradicí jezy jsou moderním typem pohyblivé a plně automatické hradicí konstrukce užívané pro vzdutí hladiny vodního toku. S partnerskými konstrukčními kancelářemi Hydroconstruct a Aquatis zajišťujeme kompletní dodávky technologie na hradicí vakové jezy té nejvyšší technické úrovně, která se opírá o vlastní know-how získané od roku 1963, kdy byl realizován první hradicí vakový jez. Od té doby bylo společně zrealizováno stovky instalací hradicích vakových jezů po celém světě. V roce 2011 byla zavedena unikátní technologie výroby membrány hradicího vakového jezu, kde membrána je krokově vyráběna jako homogenní celek bez spojování jednotlivých pásů. S možností výběru různých povrchů membrány a tlouštěk membrány od 8 do 25 mm. S vlastní konstrukcí kotvení hradicího vakového jezu, systémem řízení a nejvyšší kvalitou dodávané membrány splňující nároky patřičných norem (BAW, ISO, DIN, ČSN), se řadí ke světové špičce v tomto oboru.

Hradicí vakový jez je permanentní konstrukce zahrnující pryžotextilní membránu (tělo hradicího vakového jezu), která je zafixována do betonového podloží pomocí ocelového kotvení a kotvících šroubů. Hradicí vakový jez je propojen potrubním systémem s ovládací šachtou, která zajišťuje společně s elektronickým zařízením požadovaný plně automatický provoz přehradní konstrukce. Svojí jednoduchostí a ekologickou nezávadností je ideální pro malé vodní elektrárny, zavlažovací systémy, úpravu režimu spodních vod, rekreační účely a pro rekonstrukce starších jezů pevných či pohyblivých. Zároveň je i vhodným prostředkem ke koncepční a systémové protipovodňové prevenci v daném regionu. Má schopnost vytvořit na vodních tocích samoregulovatelnou vodní nádrž a přispívat k usměrnění povodňové vlny.

Klíčovou součástí hradicího vakového jezu je pryžotextilní membrána Rubena, vyráběná v České republice technologií postupného lisování nezvulkanizovaných polotovarů do konečné podoby homogenní membrány. Tato technologie výroby odstraňuje spojování zvulkanizovaných pásů a výrazně zvyšuje bezpečnost celého díla s výrazným nárůstem fyzikálně mechanických vlastností celé membrány hradicího vaku. Vlastní konstrukce kotvení hradicího vaku, se zaměřením na co nejvyšší užitné vlastnosti díla, je také vyráběna výhradně v České republice.

Výhody vodou plněných vakových jezů oproti ostatním jezovým uzávěrům

 • nízké pořizovací náklady,
 • jednoduchá regulace horní hladiny s přesností ±2 cm i za povodňových průtoků až do kapacity vyhrazeného otvoru,
 • nenáročná spodní stavba,
 • jednoduchá montáž a případná výměna poškozeného uzávěru,
 • malé nároky na údržbu a obsluhu a nízké provozní náklady,
 • jednoduché opravy drobných poškození,
 • nenáročná sanace starých pevných jezů nebo jezů s náplatkami či stavidly,
 • prakticky jediná možná alternativa pro horizontálně nebo i vertikálně zakřivené přelivné hrany,
 • možnost úpravy nábřežních pilířů od kolmých až do sklonu 1:3, přičemž osa pilířů nemusí být kolmá na podélnou osu jezu,
 • bezproblémový zimní provoz,
 • prakticky žádná koroze a to ani u ocelových prvků, z čehož vyplývá dlouhá životnost více jak 20 let,
 • žádné negativní vlivy na životní prostředí z důvodu provozu bez olejů a maziv,
 • ideální soulad jezu s okolní přírodou, neboť většina konstrukce je pod úrovní okolního terénu,
 • velká odolnost proti vzniku vibrací při přepadu vody zvýšená v případě potřeby navulkanizovanými rozražeči.

Projekční kanceláře se kterými spolupracujeme

Kontakty

Tel.: +420 491 447 536
E-mail: bags@rubena.cz

Foto